Allround Nagel & Dreadsalon

voor perfectie & hygiëne


Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail of online gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Tevens geeft u aan op de hoogte te zijn van het privacy beleid welke NailCity and Dreads voert en deze te accepteren. Dit houdt in dat u persoonlijke informatie zoals telefoon en email die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ( AVG Privacy Wetgeving)
Algemene Voorwaarden 

Iedere serieuze nagelstudio heeft Algemene Voorwaarden, zo ook NailCity and Dreads. Op deze manier is het direct duidelijk welke rechten en plichten er gelden voor zowel de klant als de salon. Jij als klant weet precies waar je aan toe bent, daarom is het handig om dit gedeelte even door te lezen. Op die manier kom je in de toekomst niet voor verrassingen te staan!


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop NailCity and Dreads deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
NailCity and Dreads zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. NailCity and Dreads zal de klant inlichten over financiële consequenties v.d. wijzigen en aanvulling van de behandeling. NailCity and Dreads plaatst GEEN nagelverlenging of versteviging bij een leeftijd onder de 18 jaar.  

3. Afspraken
- Het maken van een afspraak op welke wijze dan ook zijn bindend, de klant gaat hierbij akkoord met de huisregels en/of algemene voorwaarden van NailCity and Dreads. En geeft aan hiervan op de hoogte te zijn.

- Bij verhindering van een afspraak dient deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan NailCity and Dreads kun je dit kosteloos doorgeven. Bij 24 uur van te voren annuleren zal 50% van het behandelingsbedrag in rekening worden gebracht. Bij NIET of NIET TIJDIG annuleren zullen wij het gehele behandelingsbedrag in rekening brengen!

- Bij +10 minuten te laat zal NailCity and Dreads de afspraak laten vervallen en verzetten om verdere uitloop ter voorkomen, 50% van de behandeling zal in rekening gebracht worden. 

- Bij een afspraak die 2 weken voor de zomervakantie en/of feestdagen geannuleerd wordt zal 50% van het behandelingsbedrag in rekening gebracht worden ter compensatie. Dit zijn de drukste tijden in de salon en een afspraak in deze periode(s) is erg gewild!

- Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij verhinderd zijn door overmacht. Onmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
NailCity and Dreads vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en/of website.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. NailCity and Dreads vermeldt prijswijzigingen enkele dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten  te voldoen. Betalingen zijn via betaalverzoek en/of á contant en zijn NIET in termijnen mogelijk te voldoen..

5. Persoonsgegeven en privacy
De klant voorziet NailCity and Dreads tijdens de eerste behandeling van alle gegevens die relevant zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).  NailCity and Dreads neemt de persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

6. Geheimhouding
NailCity and Dreads is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak NailCity and Dreads verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
NailCity and Dreads kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, leeftijd, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. NailCity and Dreads is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van NailCity and Dreads. Diefstal wordt door NailCity and Dreads altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie
NailCity and Dreads geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

- de klant de adviezen niet heeft opgevolgd m.b.t. lengte, vorm, dikte e.d., medicijn gebruik of zwangerschap.

- de klant het onderhoud door een andere salon heeft laten doen.

- de klant zelf zijn/haar nagels korter heeft gevijld of geknipt.

- de klant de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk heeft afgebroken of nagels gebroken zijn door extreme activiteiten zoals sport of klussen.

- de klant de nagels niet volgens de aanwijzingen heeft gebruikt bijv. het werken met chemicaliën of agressieve schoonmaakproducten.

- de klant het advies om medische hulp te zoeken, niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

- de klant tijdens de behandeling aangeeft, het advies van NailCity and Dreads op eigen risico niet wenst op te volgen.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan NailCity and Dreads. NailCity and Dreads moet dan binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven, met uitzondering van vakantie. Indien de klacht gegrond is, zal NailCity and Dreads de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. NailCity and Dreads betaald GEEN geld terug indien NailCity and Dreads en klager niet tot overeenstemming komen.

 11. NailArt

Indien NailCity and Dreads een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij NailCity and Dreads. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan NailCity and Dreads. NailCity and Dreads mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

 12. Cadeaubonnen 

De cadeaubonnen kunnen NIET voor geld worden verzilverd! Wanneer niet het gehele bedrag wordt uitgegeven, zal het resterende geld NIET terug worden betaald. 

Van cadeaubonnen, die door NailCity and Dreads gratis ter beschikking zijn gesteld, als prijs voor loting of iets dergelijks, kunnen geen producten voor worden aangeschaft. Een cadeaubon is alleen geldig met handtekening/paraaf  en nummer die door NailCity and Dreads zijn ingevuld.

13. Gedrag
De klant dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een klant na waarschuwing, schade of onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft NailCity and Dreads het recht de behandeling gelijk te stoppen en zal de klant de gehele behandeling te laten voldoen. Tevens wordt er melding gemaakt bij politie.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen NailCity and Dreads en klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Je kunt gratis parkeren voor de deur...